Salil Shetty

Shetty is Amnesty International's Secretary General.