By Katy Steinmetz
August 7, 2013

Write to Katy Steinmetz at katy.steinmetz@time.com.

Read More From TIME